ارزیابی کارایی علف کش های انتخابی گندم و زمان کاربرد آنها بر کنترل علف هرز یولاف وحشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده

به منظور ارزیابی علف‌کش‌های انتخابی گندم در زمان‌های مختلف آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح     بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان مرودشت در سال زراعی 92-1391 انجام گرفت. فاکتور اول شامل 4 علف کش انتخابی و متداول گندم ( آتلانتیس(مزوسولفورون+ یدوسولفورون+ مفن پاپر دی اتیل)، توتال(مت سولفورون متیل+ سولفوسولفورون)، تاپیک (فنوکساپروپ پی اتیل) و پوما سوپر(کلودینافوپ پروپارژیل) و فاکتور دوم شامل چهار زمان کاربرد ( 6-8 برگی گندم، اوایل پنجه‌زنی، اواسط پنجه‌زنی و مرحله اوایل ساقه‌دهی) بود. نتایج نشان داد که بین زمان‌های کاربرد و همچنین علف‌کش‌های انتخابی از لحاظ کنترل علف هرز یولاف وحشی اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد وجود داشت. نتایج مقایسات میانگین مربوط به زمان های کاربرد نشان داد که بیشترین کنترل علف هرز یولاف وحشی مربوط به زمان کاربرد علف کش در مرحله اواسط پنجه زنی بود و کمترین درصد کنترل علف هرز یولاف مربوط به مرحله ساقه رفتن بود. نتایج مربوط به اثر علف‌کش‌های انتخابی نیز نشان داد که بیشترین وزن خشک علف‌هرز یولاف وحشی مربوط به دو علف کش تاپیک و پوما سوپر بود. کمترین وزن خشک علف‌هرز یولاف وحشی مربوط به دو علف‌کش آتلانتیس و توتال بود. نتایج مربوط به عملکرد و اجزای عملکرد گندم نشان داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به زمان کاربرد علف کش در مرحله اواسط پنجه زنی بود و کاربرد علف کش در مرحله ساقه دهی منجر به کاهش عملکرد دانه گندم به دلیل عدم کنترل مناسب علف های هرز گردید. همچنین نتایج نشان داد که کاربرد علف کش آتلانتیس در مرحله 6-8 برگی روی گندم منجر به گیاه سوزی شدید گندم گردید و در نتیجه منجر به کاهش عملکرد دانه گندم گردید. در کل توصیه می شود که از علفکش های خانواده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز که کنترل نسبتاً ضعیفی بر علف‌های هرز دارند، خودداری گردد.

کلیدواژه‌ها


لطفا برای دسترسی به اصل مقاله به نشانی http://pubj.ricest.ac.ir/ojs/  مراجعه کنید