بررسی اثر گیاهان تله‎ای کتان و کنجد به منظور کاهش خسارت گل جالیز در ارقام رایج گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

گونه‎های مختلف گل جالیز (Orobanche spp.) پارازیت‎های اجباری ریشه‎ای و فاقد کلروفیل هستند که باعث آسیب شدید سبزیجات و محصولات زراعی دیگر می‎گردند. لذا به منظور بررسی اثر انگل گل جالیز بر ارقام مختلف گوجه‌فرنگی به همراه گیاهان تله، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز واقع در صدرا انجام گرفت. فاکتور اول شامل سه رقم گوجه‌فرنگی (فلات سی‎اچ، پتولدلی‌آمریکایی و اف‌کا)، و فاکتور دوم شامل گیاه تله کنجد (Sesamus indicum)، کتان (Linum usitatissimum) و شاهد (بدون گیاه تله) بود. نتایج تجزیه واریانس داده‎ها نشان داد که اثر ارقام مختلف گوجه‌فرنگی و گیاهان تله بر صفات مربوط به گل جالیز و گوجه‌فرنگی معنی‌دار بود. استفاده از گیاهان تله به ترتیب باعث کاهش 75/62 و 27/64 درصدی وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک غده گل جالیز گردید و کمترین وزن خشک غده (21/0 گرم) و اندام هوایی (20/0 گرم) گل جالیز در رقم فلات‌سی‌اچ همراه با گیاه تله کنجد مشاهده شد که نسبت به سایر ارقام دارای مقاومت بیشتری نسبت به پارازیته شدن گل جالیز بود. همچنین تیمارهای گیاهان تله نشان داد که دو گیاه تله کتان و کنجد مانع از رشد گل جالیز گردیدند و در این تیمارها کمترین وزن خشک غده گل جالیز و بیشترین عملکرد میوه گوجه‌فرنگی به دست آمد. در حالی که بیشترین وزن خشک غده گل جالیز مربوط به تیمار شاهد بوده و کمترین میزان عملکرد گوجه‎فرنگی را به خود اختصاص داد

کلیدواژه‌ها


لطفا برای دسترسی به اصل مقاله به نشانی http://pubj.ricest.ac.ir/ojs/  مراجعه کنید