تأثیر رقم، تاریخ کشت و هیومیک اسید بر پروتیین و روغن دانه و مقدار کلروفیل در گیاه دارویی کرچک Ricinus communis L.))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

به منظور بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و شیمیایی گیاه داروئی کرچک تحت تاثیر تاریخ کاشت و محلول پاشی هیومیک اسید در ارقام مختلف این گیاه، آزمایشی به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. در این طرح دو رقم متفاوت کرچک اصلاح شده و محلی دامغان به عنوان فاکتور اصلی، در سه سطح محلول پاشی با هیومیک اسید (صفر، 1500 و 3000 گرم در هکتار) به عنوان فاکتور دوم و دو تاریخ کشت به عنوان فاکتور سوم در نظر گرفته ‌شد. خصوصیات مورد مطالعه طی این بررسی شامل درصد پروتئین، درصد روغن، میزان کاروتینوئید، کلروفیل a و b بودند. یافته ها نشان داد که در تاریخ کشت 15 اردیبهشت میزان کلروفیل a و b به همراه درصد روغن در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شده ومقدار آن به ترتیب 6/46 درصد، 95/4 میلی گرم /گرم، 85/4 میلی گرم /گرم شد. در تیمار 3000 گرم در هکتار نیز بالاترین مقدار روغن (08/50درصد)، کلروفیل a (17/5میلی گرم/گرم)وکلروفیل b (35/5) و کاروتینوئید (17/59میلی گرم /گرم) حاصل شد. علاوه بر آن بالاترین درصد پروتئین (3/22درصد) در رقم محلی اندازه گیری و بیشترین میزان روغن (4/47درصد)، کلروفیل a (1/5میلی گرم/گرم) وکلروفیل b (2/5میلی گرم/گرم)، نیز در رقم اصلاح شده ثبت گردید. در مجموع استفاده از اسید هیومیک به دلیل اثرات مختلف فیزیولوژیکی، علاوه بر افزایش عملکرد کرچک، می تواند در جهت کاهش مصرف کودهای شیمیایی و همچنین کاهش آلودگی های زیست محیطی نقش مثبتی را ایفا کند

کلیدواژه‌ها


لطفا برای دسترسی به اصل مقاله به نشانی http://pubj.ricest.ac.ir/ojs/  مراجعه کنید