اثر آبسیزیک اسید و براسینواستروئید بر میزان پرولین و رنگیزه های فتوسنتزی و دوام سطح برگ جو بدون پوشینه در رژیم‌های مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

2 گروه شناسایی و مبارزه با علف های هرز، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر آبسیزیک اسید و براسینواستروئید بر میزان پرولین  و رنگیزه های فتوسنتزی و دوام سطح برگ جو بدون پوشینه در سطوح مختلف آبیاری، آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در محیط کشت گلدان به مورد  اجرا درآمد. فاکتورهای مورد بررسی شامل، سطوح آبیاری در دو سطح آبیاری در حد ظرفیت زراعی و 50 درصد ظرفیت زراعی و محلول پاشی هورمون های آبسیزیک اسید و براسینواستروئید در مرحله گلدهی در چهار سطح (سطح صفر (شاهد)، مصرف4 پی پی ام آبسیزیک اسید، مصرف 10 پی پی ام براسینو استروئید و مصرف 4 پی پی ام آبسیزیک اسید و 10 پی پی ام براسینو استروئید بود. نتایج نشان داد تنش کم آبی سبب افزایش پرولین، کلروفیل a  و کلروفیل b و کاروتینوئید در جو بدون پوشینه شد و دوام سطح برگ با بروز تنش آبی کاهش یافت. کاربرد براسینو استروئید به تنهایی خسارت ناشی از تنش  کم آبی را افزایش داد، اما کاربرد آبسیزیک اسید به تنهایی و یا توام  با براسینو استروئید بوسیله افزایش رنگیزه های فتو سنتزی  می تواند تا حدودی اثرات مضر تنش کم آبی را در جو بدون پوشینه تعدیل نماید

کلیدواژه‌ها