ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت تاثیر زمان های مختلف کاشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاریخ کاشت و تعیین مناسبترین رقم گلرنگ بهاره، تحقیقی در سال زراعی 93-1392 در قالب کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در یاسوج اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح (9 اسفند و 29 اسفند، 20 فروردین و 9 اردیبهشت) و عامل رقم به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح (پدیده، اصفهان14 و سینا) در نظر گرفته شد. صفاتی چون تعداد دانه در طبق، وزن 100 دانه، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و درصد روغن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بیشترین عملکرد دانه به میزان 535 گرم در متر مربع مربوط به تاریخ کاشت 9 اسفند و کمترین عملکرد (405 گرم در مترمربع) مربوط به تاریخ کاشت 9 اردیبهشت بود. بیشترین عملکرد دانه (2/496 و 9/492 گرم در متر مربع) به ترتیب مربوط به رقم پدیده و سینا و کمترین عملکرد دانه (1/393 گرم در متر مربع) مربوط به رقم اصفهان 14بود. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار شد. به طوری که بیشترین عملکرد دانه به میزان 562، 1/558، 544، 3/540 گرم در متر مربع به ترتیب مربوط به تاریخ کاشت 9 اسفند و رقم سینا، 9 اسفند و رقم پدیده ،29 اسفند و رقم سینا و 29 اسفند با رقم پدیده و کمترین عملکرد دانه 4/348 گرم در متر مربع مربوط به تاریخ کاشت 29 اسفند و رقم اصفهان14 به دست آمد. بیشترین درصد روغن (8/33 درصد) در تاریخ کاشت 9 اسفند و کمترین درصد روغن در تاریخ کاشت 9 اردیبهشت به دست آمد. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که ارقام پدیده و سینا در تاریخ کاشت 9 و 29 اسفند مناسب برای شرایط آب و هوایی یاسوج می باشد.
 

کلیدواژه‌ها