بررسی اثر اختلاط علف‌کش‌های متداول و جدید بر کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای رقم 647

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، زرقان، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر علفکش‌های مختلف و اختلاط آن بر کنترل علف‌های هرز مزارع ذرت، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی زرقان در سال زراعی 93-1392 انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل 10 تیمار کاربرد مقادیر مختلف علف کش های نیکوسولفورون، اولتیما، برومایسید ام آ و توفوردی بصورت ترکیبی و کاربرد جداگانه به علاوه شاهد با علف‌هرز و شاهد بدون علف‌هرز در تمام دوره بود. نتایج نشان داد که تمام علفکش‌ها  در کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ شامل تاج خروس، سلمه تره و گل گاوزبان موثر بودند. بیشترین وزن خشک کل علف‌های هرز مربوط به تیمار شاهد با علف‌هرز در تمام دوره وپس از آن مربوط به دو تیمار کاربرد علفکش توفوردی (5/1 لیتر در هکتار) و علفکش برومایسید (5/1 لیتر در هکتار) بود. همچنین نتایج نشان داد که کاربرد غلظت‌های کاهش یافته علف‌کش نیکوسولفورون و اولتیما (5/1 لیتر و 150 گرم در هکتار) در کنترل علف‌های هرز موفق بودند و این در حالی بود که کاربرد نیم لیتر در هکتار برومایسید به همراه کاربرد نیکوسولفورون به میزان یک لیتر به همراه سیتوگیت نتوانست کنترل مناسبی از قیاق را به همراه داشته باشد. بیشترین ارتفاع، تعداد دانه در بلال، طول بلال، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک در تیمار شاهد بدون علف هرز و کمترین مربوط به تیمار شاهد با علف هرز بود. نتابج عملکرد دانه ذرت نشان داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار شاهد بدون علف هرز بود که با تیمارهای کاربرد علفکش نیکوسولفورون (2 و 5/1 لیتر در هکتار)، اولتیما (175 و 150 گرم در هکتار) و علفکش برومایسید (5/0 لیتر در هکتاربه علاوه نیکوسولفورون 5/1 لیتر در هکتار ) اختلاف معنی‌داری نداشت. همچنین درصد کاهش عملکرد دانه ذرت در تیمار شاهد با علف هرز نسبت به شاهد بدون علف هرز برابر 45 درصد بود. درصد کاهش عملکرد دانه در دو تیمار کاربرد توفوردی و برومایسید نسبت به تیمار شاهد بدون علف هرز به ترتیب برابر 27 و 37/25 درصد بود.

کلیدواژه‌ها