مقایسه ارقام و لاین های امید بخش گندم در مناطق شور استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز ملی تحقیقات شوری، یزد، ایران

2 - مرکز ملی تحقیقات شوری، یزد، ایران

چکیده

یک آزمایش تحقیقی-تطبیقی به منظور به ارزیابی عملکرد دانه ارقام و لاینهای امیدبخش گندم (Triticum aestivum L.) در مناطق شور شهرستانهای ابرکوه و خاتم استان یزد، در سال زراعی 90-1389 اجرا شد. آزمایش درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با چهار تکرار بود. شوری آب آبیاری در شهرستان‌های ابرکوه و خاتم  به ترتیب 3/8 و 5/4  دسی زیمنس بر متر بود. نتایج نشان داد که بین مکان‌های آزمایشی از نظر عملکرد دانه، طول سنبله و تعداد دانه در سنبله اختلاف معنی‌دار وجود داشت. تفاوت عملکرد دانه و تعداد دانه در سنبله ارقام بدون توجه به مکان آزمایش نیز معنی‌دار بود. رقم شیرودی به میزان معنی‌داری عملکرد دانه کمتری نسبت به بقیه تولید کرد. بالاترین عملکرد دانه در ابرکوه مربوط به لاین امید بخشMS-85-17  (2/4597 کیلوگرم در هکتار) و در خاتم مربوط به رقم ارگ (3/6149 کیلوگرم در هکتار) بود. با اینحال عملکردهای دانه MS-85-17، M-83-17، ارگ، بم و شیرودی در دو مکان به ترتیب 8/5053، 5/4496، 6/4982، 3/4208 و 5/2838 کیلوگرم در هکتار بود. بر اساس این نتایج لاین امید بخشMS-85-17  می‌تواند به عنوان رقمی جدید برای مناطق شور استان یزد توصیه شود.

کلیدواژه‌ها


لطفا برای دسترسی به اصل مقاله به نشانی http://pubj.ricest.ac.ir/  مراجعه کنید