اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

2 زراعت و اصلاح نباتات، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزا پژوهشی با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 91-1390 در منطقه سیاخ دارنگون فارس اجرا شد. تیمار ها شامل چهار تاریخ کاشت 15 شهریور، 1 مهر، 15 مهر و 1 آبان و سه رقم کلزا شامل طلایه، اکاپی و لیکورد بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح 5% بین ارقام، در صفات تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه و تاریخ‌های مختلف کاشت بر تعداد خورجین در بوته ، وزن هزار دانه و عملکرد دانه  وجود داشت.  بیشترین عملکرد دانه با میانگین 2006 کیلو گرم در هکتار به رقم طلایه تعلق داشت. در بین تاریخ‌های کاشت بررسی شده تاریخ کاشت 1 مهر برای کلیه ارقام عملکرد مطلوبی داشت. همچنین مشاعده شد که تاخیر در کاشت موجب  کاهش تعداد  خورجین در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت گردید. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان بیان کرد که، تاریخ کاشت 1 مهر و رقم طلایه مناسب‌ترین تاریخ کاشت و رقم در شرایط آب و هوایی منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه می باشند

کلیدواژه‌ها


لطفا برای دسترسی به اصل مقاله به نشانی http://pubj.ricest.ac.ir/ مراجعه کنید