تأثیر منابع کودهای نیتروژنه و مقادیر مختلف روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

2 مرکز جهاد کشاورزی بردسکن

چکیده

به منظور بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد پنبه رقم ورامین به نوع کود نیتروژن و مقادیر مختلف کود روی در شرایط شور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه آستان قدس رضوی شهرستان بردسکن در سال 390 اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل: نوع منبع کود نیتروژن از منبع سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم و اوره و مقادیر مختلف کود روی از منبع سولفات روی (به میزان صفر، 20، 40 و 60 کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد تعداد شاخه زایشی، تعداد قوزه در بوته، وزن قوزه و عملکرد وش تحت تأثیر نوع کود مصرفی و مقادیر مختلف کود روی قرار گرفت. نوع کود نیتروژنه اثری بر درصد کیل نداشت. از نظر شاخص‌های مورد بررسی مصرف نیتروژن از منبع نیترات آمونیوم نسبت به سایر منابع مناسب‌تر بود. استفاده از کود روی تا 60 کیلوگرم در هکتار سبب افزایش تعداد شاخه زایشی (29/27 درصد)، تعداد قوزه در بوته (01/17 درصد)، وزن قوزه (74/4 درصد)، عملکرد وش (88/26 درصد) و کیل (11/27 درصد) نسبت به تیمار عدم مصرف روی شد. در مجموع نتایج نشان داد که در شرایط شوری خاک استفاده از کود روی سبب کاهش اثرات شوری گردید و استفاده از 40 کیلوگرم در هکتار روی از منبع سولفات روی و نیتروژن از منبع نیترات آمونیوم سبب تولید حداکثر عملکرد وش پنبه شد.
 

کلیدواژه‌ها