اثر سطوح مختلف تنش آبی، نیتروژن و تراکم بذر بر عملکرد دانه گیاه ماریتیغال (Silybum marianum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

ماریتیغال یکی از گیاهان مهم دارویی به شمار می‌رود که در صنایع مدرن داروسازی اهمیت خاصی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی سطوح مختلف تنش آبیاری، نیتروژن و تراکم بر عملکرد ماریتیغال بود. این تحقیق در قالب طرح  کرت‌های دوبار خرده شده با 3 تکرار انجام شد. تیمار اصلی تنش آبیاری شامل 3 سطح 50، 100 و 150 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر، فاکتور فرعی شامل 3 سطح مصرف شاهد، 75 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و فاکتور فرعی فرعی تراکم کاشت شامل فاصله بین ردیف‌های 20، 40 و 60 سانتی‌متر در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که سطوح مختلف تنش آبیاری، نیتروژن و تراکم، تأثیر بسیار معنی‌داری روی عملکرد دانه در متر مربع، عملکرد دانه در هر بوته و شاخص برداشت دارد. حداکثر عملکرد دانه (75/476 گرم در متر مربع) مربوط به تنش 50 میلی‌متر، تراکم 20 سانتی‌متر و مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هر هکتار بود. بیشترین عملکرد دانه در هر بوته (35/26 گرم) در تنش آبیاری 50 میلی‌متر، تراکم 60 سانتی‌متر و مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هر هکتار حاصل شد. حداکثر شاخص برداشت (146/0) نیز در سطح تنش 50 میلی‌متر، تراکم 60 سانتی‌متر و مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هر هکتار حاصل شد. حداقل میزان عملکرد دانه در متر مربع(47/64 گرم) در تنش آبیاری 150 میلی‌متر، تراکم 60 سانتی‌متر و مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هر هکتار، کمترین عملکرد دانه در هر بوته (42/6 گرم) در تنش آبیاری 150 میلی‌متر، تراکم 40 سانتی‌متر و مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هر هکتار و حداقل شاخص برداشت (042/0) در تنش آبیاری 150 میلی‌متر، تراکم 40 سانتی‌متر و مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هر هکتار به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


لطفا برای دسترسی به اصل مقاله به نشانی http://pubj.ricest.ac.ir/ مراجعه کنید