اثر کودهای بیولوژیک بر برخی صفات کمی و کیفی گلرنگ بهاره تحت شرایط کم آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رودهن، دانشگاه آزاداسلامی، رودهن، ایران

چکیده

به منظوربررسی اثر کودهای بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی گلرنگ بهاره تحت شرایط کم آبیاری، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 91 - 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن اجرا شد. در این آزمایش تیمار رژیم آبیاری با 4 سطح (آبیاری مطلوب، کم آبیاری در مرحله گلدهی، کم آبیاری در مرحله دانه بندی و کم آبیاری در هر دو مرحله گلدهی و دانه بندی) و تیمار کودهای بیولوژیک شامل 4 سطح (عدم مصرف کود، نیتراژین، عصاره جلبک دریایی و کاربرد هر دو کود) به ترتیب به عنوان کرت های اصلی و فرعی بودند. نتایج نشان دادکه تیمار رژیم آبیاری و مصرف کودهای بیولوژیک تاثیر معنی داری بر همه صفات داشتند. در بین سطوح تیمار رژیم آبیاری، بیشترین تلفات عملکرد و اجزای عملکرد برای اکثر صفات در کم آبیاری در هر دو مرحله گلدهی و دانه بندی مشاهده شد و بیشترین میزان عملکرد و اجزای عملکرد مربوط به شاهد (آبیاری مطلوب) بود، همچنین در بین سطوح تیمار کودهای بیولوژیک نیز کاربرد نیتراژین به همراه عصاره جلبک دریایی بیشترین میزان عملکرد و اجزای عملکرد را تولید نمود و مصرف نیتراژین نسبت به عصاره جلبک برتری داشت و در این میان تیمار شاهد دارای کمترین میزان عملکرد و اجزای عملکرد بود. بنابراین در این منطقه و مناطق مشابه می توان با کاربرد کودهای بیولوژیک تاثیرات نامطلوب تنش کمبودرطوبت را کاهش داد.
 

کلیدواژه‌ها


لطفا برای دسترسی به اصل مقاله به نشانی http://pubj.ricest.ac.ir/ مراجعه کنید