اثر کاربرد آمینو اسید و عناصر ریز مغذی بر رنگدانه های فتوسنتزی و عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت واصلاح نباتات، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر کاربرد آمینو اسید و عناصر ریز مغذی آهن و روی بر رنگدانه های فتوسنتزی برگ و عملکرد لوبیا قرمز رقم اختر، آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی اداره منابع طبیعی گیلاوند از توابع شهرستان دماوند، در سال 1392 انجام شد. در این آزمایش تیمار کاربرد آمینواسید با سطوح شاهد، محلول پاشی آمینواسید (1درهزار)، کاربرد خاکی آمینواسید (محلول دهی با غلظت 3درصد) و تیمار کاربرد عناصرریز مغذی با سطوح شاهد، محلول پاشی نانو ذرات آهن و روی (2درهزار)، کاربرد خاکی نانو ذرات آهن و روی (5کیلو گرم در هکتار محلول در آبیاری)، محلول پاشی کلات آهن و روی(2درهزار)، کاربرد خاکی کلات آهن و روی ( 5کیلوگرم در هکتار محلول در آبیاری)، به ترتیب به عنوان عامل‌های اصلی و فرعی در نظر گرفته شده اند. تیمارها در سه مرحله هشت برگی ، قبل از گلدهی و غلاف دهی گیاه اعمال شدند. نتایج نشان داد کاربرد آمینو اسید به صورت خاکی باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا می شود. همچنین با کاربرد عناصر ریز مغذی آهن و روی مشاهده گردید محلول پاشی کلات آهن و روی باعث افزایش رنگدانه های فتوسنتزی و عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا شد. کاربردآمینو اسید و عناصر ریزمغذی آهن و روی تاثیر بسزایی در افزایش میزان مجموع کلروفیل ها و کاروتنوئید داشت، ضمن اینکه  کاربرد خاکی اسید آمینه و محلول پاشی کلات عناصر ریز مغذی آهن و روی نسبت به سطوح دیگر آنها در این محصول موثر تر بود. 

کلیدواژه‌ها


لطفا برای دسترسی به اصل مقاله به نشانی http://pubj.ricest.ac.ir/ مراجعه کنید