اثر غلظت کلسیم محلول‌ غذایی بر رشد و عمر پس از برداشت سوسن رقم سبدازول درکشت هیدروپونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان، لاهیجان، ایران

چکیده

تولید بسیاری از گل‌های شاخه بریده از جمله سوسن (لیلیوم)، در ایران رواج دارد. در فرآیند تولید گل لیلیوم، کیفیت گل اهمیت ویژه‌ای دارد که یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر آن، تغذیه صحیح می‌باشد. بدین منظور، یک آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با غلظت‌های مختلف کلسیم در سه سطح صفر، 3 و 6 میلی مولار در محلول غذایی هوگلند با شش تکرار در بستر کاشت پرلیت 30% و ماسه 70% بر شاخص‌های رشد، جذب کلسیم و عمر پس از برداشت لیلیوم رقم سبدازل انجام گرفت. سه ماه پس از رشد گیاه، ارتفاع ساقه، قطر ساقه، تعداد برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، تعداد غنچه، تعداد گل، ارتفاع زایشی، قطر گل، عمر پس از برداشت و جذب کلسیم توسط اندام هوایی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد غلظت 6 میلی مولار کلسیم بیشترین و مطلوب‌ترین تأثیر را بر ارتفاع رویشی به میزان 3/71 سانتی‌متر، ارتفاع زایشی به میزان2/55 سانتی‌متر، وزن تر و خشک اندام هوایی به ترتیب به میزان 79/83 و 4/7 گرم و بر تعداد گل به میزان 3/4 داشته است. همچنین بیشترین عمر پس از برداشت در غلظت 3 میلی مولار کلسیم به میزان 6/15 روز  به‌دست آمد. بیشترین جذب کلسیم توسط اندام هوایی در تیمار سه میلی مول کلسیم با 1/114 میلی گرم در گلدان مشاهده شد. در کل طبق نتایج، افزایش غلظت کلسیم در محلول غذایی سبب افزایش قطر و ارتفاع ساقه، وزن تر و خشک اندام هوایی و افزایش عمر پس از برداشت گل‌های شاخه بریده شد.
 

کلیدواژه‌ها


لطفا برای دسترسی به اصل مقاله به نشانی http://pubj.ricest.ac.ir/ مراجعه کنید