شناسایی بوته های بردبار به نمک (NaCl) منداب (Eruca sativa MILL.) طی رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

منداب (Eruca sativa MILL.) گیاهی با تنوع زیستی و ریختی بالا می باشد و مصارف پزشکی، صنعتی و اقتصادی گسترده ای دارد. این گیاه قادر به رشد در کناره های مزارع و زمین های بایر می باشد و بردبار به شوری و خشکی است. در این تحقیق  گیاهان 3-4 برگی کشت شده در گلدان، در سه مرحله با فاصله 15 روزه، تحت تنش شوری با کلرید سدیم قرار گرفتند. بررسی تعداد گیاهان باقی مانده از نظر ریختی بعد از هر تنش، نشان داد  بوته های باقی مانده و بردبار  به شوری، دارای برگ‌های پربرش و میوه های کوتاه کرکدار هستند. برای مطالعات بیوشیمی مقدار فنل  نمونه های گیاهی تعیین گردید که نتایج حاکی از کاهش فنل طی مراحل تنش شوری بود. رنگیزه های فتوسنتزی شامل کلروفیلa  و b، و کاروتنوئیدها، نیز مورد بررسی قرار گرفتند که با افزایش تنش، کاهشی در میزان رنگیزه ها  مشاهده نشد. یافته های این پژوهش نشان داد که  بوته های باقی مانده بردبار به شوری در این غربالگری، دارای  برگ های پربریدگی با میوه های کوتاه کرکدار هستند که با تنش شوری محتوای فنل آنها  کاهش ولی رنگیزه‌های فتوسنتزی آنها تغییر نمی کند.

کلیدواژه‌ها


لطفا برای دسترسی به اصل مقاله به نشانی http://pubj.ricest.ac.ir/ مراجعه کنید