تاثیر اسیدهیومیک‌ و کود حاوی کلسیم و بور (کلبرون) بر ویژگی‌های رویشی و زایشی توت‌فرنگی در کشت بدون خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، یاسوج، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر اسیدهیومیک و کلبرون بر ویژگی‌های رویشی و زایشی توت فرنگی رقم آروماس، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در یک گلخانه هیدروپونیک با محیط کشت کوکوپیت و پرلایت به نسبت (1:1) انجام گرفت. فاکتور اول کلبرون در غلظت‌های 0، 5/1، 3 و 5/4 ‌گرم در لیتر و فاکتور دوم اسیدهیومیک در غلظت‌های صفر، 5/1، 3 و 5/4 گرم در لیتر از منبع گرین هام(13% اسیدهیومیک) بود. بر اساس نتایج، کاربرد کلبرون و اسیدهیومیک بر عملکرد، تعداد میوه در بوته، نسبت طول به قطر میوه، شاخص سبزینگی، مواد جامد محلول و سفتی بافت میوه موثر بود. بیشترین تعداد میوه در بوته، عملکرد، شاخص سبزینگی و سفتی بافت میوه در گیاهان تیمار شده با کلبرون 5/4 و اسیدهیومیک 3 ‌گرم در لیتر مشاهده گردید. محلول پاشی کلبرون و اسیدهیومیک تاثیر معنی‌داری بر شدت فتوسنتز نشان نداد. به طور کلی کاربرد کلبرون و اسیدهیومیک برای افزایش ویژگی‌های کمی و کیفی توت فرنگی رقم اروماس در کشت بدون خاک توصیه می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها


لطفا برای دسترسی به اصل مقاله به نشانی http://pubj.ricest.ac.ir/ مراجعه کنید