تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و روند تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیک رشد کتان روغنی (Linum usitatissimum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه باغبانی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

به منظور بررسی امکان کشت گیاه دارویی کتان روغنی در شرایط آب و هوایی اهواز و تعیین بهترین تاریخ کشت جهت دستیابی به عملکرد بالا، تحقیقی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی 92-1391 به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی شامل 4 تاریخ کاشت (15 آذر، 5 دی، 25 دی و 15 بهمن) بودند.  نتایج نشان داد که با تاخیر در کاشت، تمامی صفات مورد بررسی به طور معنی‌داری کاهش یافت. بیشترین ارتفاع گیاه (33/79 سانتی‌متر)، تعداد شاخه جانبی (33/3)، وزن هزار دانه (30/5 گرم)، تعداد کپسول در گیاه (66/33)، تعداد دانه در کپسول (96/8)، شاخص برداشت (33/37 درصد)، عملکرد دانه (67/1349 کیلوگرم در هکتار)، درصد روغن (37%)، عملکرد روغن (77/497 کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کشت اول مشاهده شد. همچنین نتایج آنالیز رشد نشان داد که با تاخیر در کاشت، شاخص سطح برگ، ماده خشک کل، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی گیاه کتان روغنی کاهش پیدا کرد. در مجموع، با توجه به نتایج این پژوهش، کشت کتان روغنی در 15 آذر در شرایط آب و هوایی اهواز توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


لطفا برای دسترسی به اصل مقاله به نشانی http://pubj.ricest.ac.ir/ مراجعه کنید