تاثیر مقادیر مختلف کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط با و بدون علف‌هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نور

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور کرج

چکیده

در این پژوهش عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای تحت شرایط رقابت با علف هرز تاج خروس از نظر فسفر در یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل سیستم کشت در سه سطح: ذرت خالص، ذرت با تاج خروس و تاج خروس خالص و سطوح فسفر در پنج سطح: صفر (به عنوان شاهد)،‌ 80، 160، 240 و 320 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل بود. نتایج نشان داد که که کاربرد کود فسفر به میزان 320 کیلوگرم در هکتار نسبت به عدم کاربرد منجر به افزایش تعداد دانه در بلال (6/41%)، وزن هزار دانه (3/19%)، عملکرد دانه (4/33%) و عملکرد بیولوژیک ذرت (8/31%) و همچنین ارتفاع بوته (0/47%) و وزن خشک تاج خروس (3/34%) در کشت خالص گردید، ولی وزن هزار دانه ذرت در آخرین سطح فسفر (320 کیلوگرم در هکتار) و ارتفاع و وزن خشک تاج خروس در دو سطح آخر فسفر (240 و 320 کیلوگرم در هکتار) در کشت مخلوط کاهش یافت. کشت مخلوط تاج خروس تاثیر منفی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، به ویژه در سطوح پایین فسفر داشت؛ در حالی که در سطح بالای فسفر حضور تاج خروس تاثیر معنی داری بر عملکرد ذرت نداشت. این موضوع می تواند نشان دهنده تاثیر مثبت فسفر بر توان رقابتی ذرت با تاج خروس باشد. به طور کلی، برای برتری رقابتی ذرت با تاج خروس و با توجه به کاهش هزینه ها؛ تیمار 240 کیلوگرم در هکتار کود فسفره می تواند مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها