بررسی اثرات آبیاری قلیائی بر روی نیتروژن، بی کربنات، قند محلول و محتوای نسبی آب در گیاه قره داغ (L. Nitraria schoberi)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

چکیده

قدر این تحقیق تأثیر تنش قلیائیت بر ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه قره‌داغ در سال 1391 در شرایط گلخانه در دانشگاه کاشان مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. طرح مذکور حاوی 5 تیمار (هر تیمار شامل 4 تکرار) شامل شاهد و چهار سطح تنش: سطح اول شاهد (2/7 pH =)، قلیائیت کم (5/8pH = )، قلیائیت متوسط (9 pH =)، قلیائیت زیاد (5/9 pH =) و قلیائیت شدید (10 pH =) اجرا گردید. پارامتر‏های قندمحلول، محتوای نسبی آب، نیتروژن و بی‌کربنات در تیمارهای مختلف قلیائیت (برگ، ساقه و ریشه) مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور آنالیز داده‌ها از نرم‌افزار Minitab نسخه 16استفاده شد. تجزیه واریانس با استفاده از تجزیه واریانس یک طرفه انجام شد. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون توکی در سطح معنی‌داری 5 درصد انجام شد. از مقایسه میانگین‌ها می‌توان دریافت با افزایش قلیائیت تا تیمار 5/8، میزان پارامترهای قند محلول (برگ، ساقه و ریشه)، نیتروژن (برگ، ساقه و ریشه)، بی‌کربنات (برگ) و محتوای نسبی آب (برگ و ساقه) افزایش و در تیمار سوم و چهارم کاهش می یابد، این در حالی است که بیکربنات (ساقه و ریشه)، محتوای آب نسبی (ریشه)، وزن تازه گیاه (ساقه) با افزایش قلیائیت تا تیمار اول افزایش یافته و سپس روند تغییرات کاهشی بوده است. به طور کلی می‌توان بیان نمود که گیاه قره‌داغ در خاک‌های با قلیائیت 9، به‌خوبی رشد نموده و در اراضی خشک و نیمه‌خشک می‌توان از این گیاه به‌منظور احیاء پوشش گیاهی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها