—تأثیر زمان مصرف محلول پاشی کود کامل ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش(Vigna radiata L.) تحت تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

— چکیده به منظور بررسی تأثیر زمان مصرف کود کامل ریزمغذی‌ها بر عملکرد و اجزاء عملکرد ماش در شرایط تنش خشکی،‌آزمایشی در سال 1391 در شمال خوزستان(دزفول)، به صورت کرت‌های‌ خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار اجراء شد. تنش خشکی در سه سطح( S2=180 ،S1=120 و 240=S3 میلی‌متر تبخیراز تشتک کلاس A) بعنوان عامل اصلی و زمان محلول‌پاشی در چهار سطح بدون محلول‌پاشی(شاهد f1)،محلول پاشی در مرحله رویشی(f2)، محلول پاشی در مرحله گلدهی(f3) و محلول-پاشی در مرحله غلاف دهی(f4) به عنوان عامل فرعی در نظرگرفته شد. نتایج نشان داد که عملکرد دانه،-اجزای عملکرد دانه شامل تعداد غلاف در واحد سطح،‌تعداد دانه در غلاف،‌وزن هزار دانه و عملکرد زیستی و شاخص برداشت تحت تأثیر تیمار‌های تنش خشکی،‌زمان محلول‌پاشی و برهمکنش آنها قرار گرفت. محلول‌پاشی ریز‌مغذی،‌عملکرد دانه را در تمام تیمارهای تحت تنش خشکی افزایش داد بطوری که بیشترین میزان عملکرد دانه مربوط به تیمار تنش خشکی 120 میلی‌متر تبخیر و محلول‌پاشی در زمان رشد رویشی به مقدار 2304 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن مربوط به تنش خشکی 240 میلی‌متر تبخیر و شاهد (بدون محلول‌پاشی) به مقدار 521 کیلوگرم در هکتار بود. —

کلیدواژه‌ها