تاثیر سطوح نیتروژن و فسفر بر عملکرد تر و خشک برگ و سرشاخه و اسانس برازمبل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز ملی تحقیقات شوری، یزد

چکیده

برازمبل(Perovskia abrotanoides L.) درختچه‌ای چند ساله متعلق به خانواده نعنائیان Lamiaceae)) است که کاربرد وسیعی در صنایع داروسازی و آرایشی دارد. به منظور بررسی سطوح مختلف عناصر فسفر و نیتروژن بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی برازمبل آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 در شهرستان تفت انجام شد. فاکتورهای شامل کود فسفاته درچهار سطح (0، 100، 150، 200 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار) و کود نیتروژنه در چهار سطح (0، 200، 300، 400 کیلوگرم اوره در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که بهترین تیمار کودی جهت تولید بیشترین عملکرد رویشی (78/1770 کیلوگرم در هکتار) و میزان اسانس (65/17 کیلوگرم در هکتار ) با مصرف 300 کیلوگرم نیتروژن به‌همراه 200 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل در هکتار بودو بالاترین عملکرد خشک برگ، سر شاخه گل دار و تعداد شاخه فرعی با مصرف 400 کیلوگرم نیتروژن به همراه 200 کیلوگرم فسفر بدست آمد. در مجموع بهترین تیمار کودی جهت تولید عملکرد رویشی و اسانس برازمبل مصرف 300 کیلوگرم نیتروژن به‌همراه 200 کیلوگرم فسفر در هکتاربود. ..

کلیدواژه‌ها