تاثیر نانونقره بر شاخص‌های رشد رویشی و فیزیولوژیکی گیاهچه‌های کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کشت درون شیشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، اصفهان

3 گروه زیست شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اتیلن در طول کشت بافت گیاهی در شرایط داخل شیشه تولید شده و تجمع پیدا می‌کند. این امر باعث تاثیر منفی بر رشد گیاهان می‌شود. یون‌ نقره به عنوان یک بازدارنده فعالیت اتیلن در شرایط درون شیشه شناخته شده است. در این مطالعه اثر نانو ذرات نقره (غلظت‌های 0، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌گرم در لیتر) در محیط کشت درون شیشه بر گیاه کلزا بررسی شد. پس از 28 روز، اثر تیمار نانو ذرات نقره بر روی رشد، میزان رنگیزه‌های گیاهی و پرولین در ریشه و اندام هوایی مطالعه شد. درصد جوانه‌زنی بذور در غلظت 2 میلی‌گرم در لیتر نانو نقره در مقایسه با شاهد به میزان 40 درصد کاهش یافت. نانو نقره اثر معنی‌داری بر طول ریشه نداشت در حالیکه ارتفاع اندام هوایی را در همه غلظت‌ها در مقایسه با شاهد کاهش داد. افزایش وزن اندام هوایی، وزن ریشه و میزان کاروتنوئید در تیمار 5/1 میلی‌گرم در لیتر نانونقره به ترتیب برابر با 47، 73 و 76 درصد مشاهده شد. تیمار گیاهان با نانو نقره رنگیزه آنتوسیانین و برخی عناصر موجود در اندام هوایی را در تیمارهای 1 و 5/1 میلی‌گرم در لیتر به طور چشمگیری کاهش داد. محتوای پرولین اندام هوایی در کلیه تیمارهای نانو نقره کاهش یافت در صورتی که در ریشه تفاوت معنی‌داری نشان داده نشد. به نظر می‌رسد در این مطالعه، نانو نقره در غلظت 5/1 میلی‌گرم در لیتر به دلیل اثرات مثبت آن بر کاهش تنش اکسیداتیو و افزایش وزن اندام هوایی گیاهچه، بهترین تیمار به عنوان مهارکننده اتیلنی برای گیاه کلزا باشد.

کلیدواژه‌ها