ارزیابی اثرات سطوح مختلف آبیاری تلفیقی با آب شور و غیرشور بر صفات مورفولوژیکی سورگوم Sorghum bicolor (L.) Moench

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده

باتوجه به محدودیت آب شیرین، کشاورزان مجبور به استفاده از آب‌های نامتعارف نظیر آب‌های شور‌ خواهند بود. هدف از پژوهش حاضر ارائه‌ی راهکاری موثر در چگونگی استفاده از آب شور برای آبیاری سورگوم علوفه‌ای به-منظور ذخیره‌سازی هرچه بیشتر آب شیرین در منطقه سیستان می‌باشد. برای این منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در بهار سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از تیمار شاهد (100% آب شیرین)، دو سوم شور، یک دوم شور، یک سوم شور، نود درصد شور و صد در صد شور. صفات مورد بررسی شامل وزن خشک ساقه، برگ و اندام هوایی، ارتفاع گیاه و شاخص سطح برگ بود. نتایج نشان داد تیمار یک سوم شور در دو صفت وزن خشک برگ و شاخص سطح برگ با تیمار شاهد تفاوت معنی‌داری (p<.05) نشان نداد و در سایر صفات نیز حداقل افت محصول را نسبت به تیمار شاهد داشت. این تیمار در سه صفت وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه و وزن خشک اندام هوایی به‌ترتیب دارای 9/141، 7/147 و 4/156 درصد افزایش عملکرد نسبت به تیمار صد درصد شور بود. تیمارهای یک دوم شور و دوسوم شور نیز عملکرد قابل قبولی نشان دادند. به‌نظر می‌رسد این نوع تلفیق آب شور و شیرین با هر نسبتی کارایی بالایی در کاهش تنش شوری بر گیاه دارد.

کلیدواژه‌ها