تأثیر میزان نیتروژن و زمان برش بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو‌منظوره گیاه جو( Hordeum vulgare L.)در گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق غلات- مرکز تحقیقات کشاورزی

2 استادیار پژوهش. بخش تحقیقات زراعی و باغی. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ گیاه جو در کشت دومنظوره، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ﭼﻬﺎﺭ ﺗﻜﺮﺍﺭ در گرگان در دو سال زراعی (1391-1389) اجرا شد. میزان نیتروژن به عنوان کرت‌های اصلی شامل سه سطح 35، 70 و 105 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع کود اوره و زمان برش علوفه به عنوان کرت‌های فرعی شامل سه سطح عدم برش علوفه، برش اول علوفه در مرحله31 زادوکس، و برش دوم علوفه در مرحله 33 زادوکس بود. به‌طور‌کلی در برش علوفه مرحله 31 مقیاس زادوکس علوفه کمتر ولی دانه بیشتری تولید شد. برداشت علوفه در مرحله 33 زادوکس موجب شد، عملکرد دانه به‌طور قابل توجهی کاهش یابد به‌طوری‌که افزایش مقدار مصرف نیتروژن، تأخیر برداشت علوفه را جبران نکرد. نتایج کلی این آزمایش نشان داد که بیشترین مقدار علوفه سبز و عملکرد دانه با مصرف 105 کیلوگرم نیتروژن و برداشت در مرحله 31 زادوکس به‌دست آمده است. پیشنهاد می‌شود برای کشت جو دو‌منظوره در منطقه گرگان زمان برداشت علوفه، مرحله تشکیل اولین گره و مقدارمصرف نیتروژن 105 کیلوگرم در‌نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها