مدیریت مصرف کود ورمی کمپوست و نانو کود آهن در بهبود عملکرد ذرت دانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد ردوهن

چکیده

به منظور بررسی تأثیر مدیریت مصرف کود ورمی کمپوست و نانو کود آهن در بهبود عملکرد ذرت دانه ای آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصافی در سه تکرار در شهرستان دماوند در سال 1392 اجرا شد. عامل اول کود ورمی کمپوست در دو سطح شامل شاهد و مصرف پنج تن در هکتار ورمی کمپوست و عامل دوم نانوکود آهن درچهار سطح شاهد ، مصرف نانوکود آهن به صورت بذر مال، مصرف نانوکود آهن به صورت محلول پاشی( با غلظت سه درهزار) و مصرف نانوکود آهن به صورت بذر مال و محلول پاشی (با غلظت سه درهزار) بودند. نتایج نشان داد کاربرد ورمی کمپوست موجب افزایش معنی دار در ارتفاع بوته، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه و عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت شد .کاربرد نانو کود آهن سبب افزایش تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه ، تعداد ردیف در بلال ، عملکرد بیولوژیک ، ارتفاع بوته، عملکرد دانه و شاخص برداشت شد . بنابراین با مصرف ورمی کمپوست و نانو کود آهن به صورت بذر مال به همراه محلول پاشی می توان عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها