روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گیاه باقلا (Vicia Faba)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گنبد کاووس

2 دانشجوی ارشد

3 گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس

4 دانشجو

چکیده

هدف از این مطالعه بدست آوردن روابط آلومتریک بین سطح برگ (سانتی‌متر مربع در بوته) با تعداد برگ در ساقه اصلی، وزن خشک برگ‌های سبز (گرم در بوته)، وزن خشک ساقه (گرم در بوته)، وزن خشک اجزای رویشی (گرم در بوته) و ارتفاع بوته (سانتی‌متر) در باقلا (Vicia faba) بود. بدین منظور آزمایشی بر روی رقم برکت باقلا به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل تاریخ کاشت (در دو سطح 7 آذر و 24 آذر 1390) و تراکم (در چهار سطح 8، 12، 16 و 20 بوته در متر مربع) با چهار تکرار در سال زراعی 91- 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس اجرا شد. نمونه‌گیری تا ابتدای مرحله غلاف‌دهی، یعنی زمانی که تولید موثر برگ متوقف می‌شود، انجام شد. در هر نمونه‌گیری میزان سطح برگ، تعداد برگ در ساقه اصلی، وزن خشک برگ سبز، وزن خشک ساقه، وزن خشک اجزای رویشی و ارتفاع بوته اندازه‌گیری شد. برای توصیف رابطه سطح برگ با صفات ذکر شده برای هر تیمار از معادله توانی (Y= aXb) استفاده شد. نتایج نشان داد که به دلیل عدم تفاوت بین تیمارها، می‌توان از یک معادله برای بیان رابطه‌ی هر صفت با سطح برگ با ضریب تبیین (R2) بالای 98/0استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها