بررسی رابطه بین سطح برگ و برخی خصوصیات رویشی در گلرنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 سایر

3 هیات علمی

چکیده

به منظور یافتن روش سریع و مطمئن برای تخمین سطح برگ در گیاه گلرنگ رقم محلی اصفهان، آزمایش مزرعه‌ای با چهار تکرار و دو فاکتور شامل تاریخ کاشت (17 فروردین، 6 اردیبهشت و 29 اردیبهشت) و تراکم (15، 40، 65 و 90 بوته در متر مربع) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در این مطالعه، از مدل‌های رگرسیونی مختلفی برای تخمین سطح برگ از طریق اندازه‌گیری‌های انجام شده برای تعداد برگ در ساقه اصلی، تعداد گره در ساقه اصلی، وزن خشک برگ و وزن خشک ساقه استفاده شد. بر اساس RMSE (جذر میانگین مربعات خطا) و R2 (ضریب تبیین) مدل های مورد مطالعه، وزن خشک برگ بهترین متغیر مستقل برای تخمین سطح برگ معرفی شد. رابطه بین سطح برگ و وزن خشک برگ توسط مدل خطی توصیف شد. مقادیر RMSE در تراکم‌های مختلف بین 39/24 تا 35/61 متغیر بود و مقدار R2 بیش از 96/0 بود که حاکی از دقت نسبتا خوب مدل در پیش‌بینی سطح برگ از طریق وزن خشک برگ است. شیب تغییرات سطح برگ در مقابل وزن خشک برگ بین 8/104 تا 7/116 سانتی‌متر مربع بر گرم متغیر بود. از آن‌جا که هیچ اختلاف معنی‌داری بین شیب افزایش سطح برگ در مقابل وزن خشک برگ در بین تراکم ها وجود نداشت، داده‌های مربوط به همه تراکم‌ها با هم ادغام شدند و یک مدل خطی کلی برای تخمین سطح برگ توسط وزن خشک برگ به دست آمد که ضرایب a و b آن به ترتیب برابر 7/9 و 7/108 تخمین زده شدند.

کلیدواژه‌ها