تاثیر آب شور مغناطیس شده بر میزان جذب سدیم و پتاسیم در برگ کنگر‏فرنگی (Cynara scolymus L).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

کنگر‌فرنگی Cynara scolymus L. گیاهی است دارویی که نسبت به شوری سازگاری نسبی دارد. تحقیق حاضر به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملأ تصادفی با 3 تیمار شوری آب آبیاری (صفر، 3 و 6 دسی‌زیمنس بر متر با استفاده از نمک کلرید سدیم) و چهار سطح آب مغناطیسی (صفر، 3000، 6000 و 10000 گوس) در 3 تکرار در گلخانه اجرا شد. پس از 120 روز از کاشت بذر، ارتفاع، وزن تر و خشک گیاه، غلظت سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که شوری و مغناطیس کردن آب، تاثیر معنی‌داری بر شاخص های رشد رویشی و غلظت پتاسیم دارند. شوری آب آبیاری (بدون مغناطیس کردن) باعث کاهش ارتفاع و افزایش خشک گیاه گردید. استفاده از آب شور مغناطیس شده باعث افزایش شاخص‌های رشد رویشی و میزان پتاسیم در گیاه شد. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که با افزایش میزان شوری آب آبیاری، مقدار پتاسیم در گیاه کاهش یافت اما اختلاف معنی داری در میزان سدیم مشاهده نشد. سطوح مختلف میدان مغناطیسی گرچه اثرات متفاوتی را بر میزان جذب پتاسیم نشان داد ولی در کل، سطح میدان 6000 گوس عملکرد بهتری را از نظر شاخص های اندازه‌گیری شده در همه تیمارها نشان داد.

کلیدواژه‌ها