اثر دور آبیاری و خاکپوشهای مختلف بر برخی ویژگیهای رویشی و زایشی گیاه زینتی آهار (Zinnia elegans)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده

این آزمایش در شهرستان لامرد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل دور آبیاری در سه سطح (3، 5 و 7 روز) و نوع خاکپوش در 4 سطح (پلی اتیلن تیره، پلی اتیلن روشن، چیپس چوب و بدون خاکپوش) بود. بیشترین قطر گل آهار مربوط به کاربرد خاکپوش چیپس چوب و فاصله آبیاری 3 روزه بود. همچنین استفاده از چیپس چوب و فاصله آبیاری 5 روزه تفاوت معنی‌داری با تیمار فوق نداشت و در یک گروه آماری قرار گرفتند. بیشترین ارتفاع گل آهار مربوط به کاربرد خاکپوش چیپس چوب و فاصله آبیاری 3 روزه بود. کمترین ارتفاع گل مربوط به عدم استفاده از خاکپوش و اعمال دور آبیاری با فاصله 5 و یا 7 روز بود. بیشترین انشعابات شاخه فرعی مربوط به کاربرد خاکپوش چیپس چوب و فاصله آبیاری 3 روزه بود. همچنین استفاده از پلی اتیلن روشن و فاصله آبیاری 3 روزه تفاوت معنی‌داری با تیمار فوق نداشت. وزن تر و خشک اندام هوایی گل‌هایی که با فاصله 3 روز آبیاری شدند، بیشتر از تیمارهای دیگر بود. بیشترین سطح برگ مربوط به کاربرد خاکپوش چیپس چوب و فاصله آبیاری 3 روزه و یا استفاده از پلی اتیلن روشن و فاصله آبیاری 3 روزه بود. به طور کلی، استفاده از خاکپوش با کاهش مصرف آب آبیاری می‌تواند باعث افزایش کیفیت گل آهار شود. بدین ترتیب، با توجه به نتایج این مطالعه و اینکه خاکپوش چیپس چوب اثر سوء محیطی ندارد، استفاده از آن را در فضای سبز می‌توان توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها