تاثیر نانو ذرات اکسید آهن بر جلوگیری از کلروزآهن درپایه نارنج (Citrus aurantium) در شرایط درون شیشه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، زنجان، ایران

چکیده

.کمبود آهن که بیشتر به صورت کلروز در برگ های جوان بروز می‌نماید، به عنوان یکی از نارسایی های مهم تغذیه‌ای در درختان مرکبات مطرح است و به شدت عملکرد و کیفیت محصول آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گزینش ترکیبات آهن‌دار مناسب یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از این مسئله تغذیه‌ای به شمار می‌رود. به همین منظور آزمایشی برای بررسی تاثیر نوع ترکیب آهن شامل FeEDTA، FeEDDHA و دو نوع نانو ذرات اکسید آهن بدون پوشش و با پوشش پلی اتیلن گلیکول در محیط کشت موراشیگی و اسکوگ ((MS بدون آهن برای جلوگیری از کم‌سبزینگی پایه نارنج (Citrus aurantium) در قالب طرح کاملا تصادفی در5 تکرار اجرا گردید. بذر پایه نارنج روی محیط کشت MS حاوی ترکیب آهن مختلف کشت گردید. در پایان آزمایش (2 ماه) صفات رویشی (طول شاخساره و ریشه، تعداد و سطح برگ)، وزن تر و خشک (گیاهچه، ریشه و شاخساره)، میزان ‍کلروفیل، میزان آهن در برگ و درصد کلروز برگ ملاک تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که محیط کشت MS حاوی نانو ذرات بدون پوشش دارای بیشترین اثر معنی دار در سطح آماری یک درصد بر افزایش میزان جذب آهن و کاهش میزان کلروز گیاهچه‌های نارنج رشد یافته در آن بودند. همچنین محیط کشت MS با نانو ذرات آهن دارای بیشترین اثر بر افزایش میزان صفات رویشی، وزن تر و خشک و میزان کلروفیل نسبت به شاهد (MS بدون کلات آهن( داشت.

کلیدواژه‌ها