تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات برروی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزنگوش‌تر تحت شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

به ‌منظور بررسی تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات بر گیاه دارویی مرزنگوش تر تحت شرایط تنش شوری آزمایشی گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه سلفچگان قم انجام شد. فاکتور اول سطوح شوری شامل صفر (شاهد)، 100 و 150 میلی‌مولار نمک کلرید سدیم در آب، فاکتور دوم قارچ میکوریزا در دو سطح عدم مصرف و مصرف سویه Glomus mosseae و فاکتور سوم باکتری حل کننده فسفات در دو سطح عدم مصرف و مصرف سویه Pseudomonas fluorescens بود. نتایج نشان داد اثرات اصلی شوری، میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات بر صفات مطالعه شده در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود، همچنین اثر متقابل میکوریزا با شوری بر روی تعداد گل در بوته، تعداد شاخه، وزن خشک گیاه و درصد اسانس، اثر متقابل میکوریزا با باکتری حل کننده فسفات روی ارتفاع بوته، تعداد گل در بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد شاخه و وزن خشک گیاه و اثر متقابل سه گانه تیمارهای آزمایشی روی تعداد برگ در بوته به طور معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد. بر اساس نتایج آزمایش، با افزایش تنش شوری اصفات مورد مطالعه کاهش یافت به طوری که شوری 150 میلی‌مولار بیشترین تأثیر منفی را روی گیاه داشت. همچنین مشاهده شد کاربرد میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات در شرایط مطلوب و همچنین تنش شوری صفات مورد مطالعه را افزایش داد. نتایج نشان داد که کاربرد تؤام میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات نتیجه بهتری در مواجه با سطوح مختلف تنش شوری داشت.

کلیدواژه‌ها