اثر کودهای زیستی ورمی‌کمپوست و بارور۲® بر برخی صفات کمی و میزان جذب عناصر در ریحان سبز (Ocimum basilicm L.) در منطقه گچساران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ‌ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی فسفات بارور2® و ورمی‌‌کمپوست بر ویژگی‌های کمی و میزان جذب عناصر معدنی در ریحان سبز در منطقه گچساران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1393 انجام گردید. فاکتور اول کود فسفات بارور2® در غلظت‌های صفر،50، 75 و 100 گرم در هکتار به صورت بذرمال و فاکتور دوم مقادیر حجمی ورمی‌کمپوست و خاک در پنج نسبت صفر به 100، 25 به 75، 50 به 50، 75 به 25، 100 به صفر درصد بود. صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، وزن تر و خشک اندام‌هوایی، غلظت پتاسیم و نیتروژن برگ، شاخص سبزینگی برگ و تعداد برگ مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که برهم کنش ورمی‌کمپوست و کود فسفات بارور2® بر تمامی ویژگی‌ها به جز شاخص سبزینگی برگ ریحان سبز معنی دار بود (p<0.05). بیشترین میزان ارتفاع بوته، تعداد برگ و غلظت عناصر نیتروژن و پتاسیم در کاربرد 100 گرم در هکتار کود فسفات بارور2® و نسبت حجمی 50-50 خاک و ورمی-کمپوست بدست آمد. همچنین بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی درگیاهان کاشته شده در محیط کشت حاوی 100 درصد ورمی‌کمپوست و کاربرد 75 گرم در هکتار کود فسفات بارور2® در مقایسه با سایر تیمارها مشاهده گردید. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، کاربرد 100 گرم در هکتار کود فسفات بارور2® و نسبت حجمی 50-50 ورمی‌کمپوست و خاک به منظور بهبود ویژگی‌های کمی ریحان سبز درمنطقه گچساران مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها