تاثیر کود ورمی کمپوست و سپراتور بر عملکرد گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، دزفول، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کود ورمی کمپوست و سپراتور بر عملکرد گندم، آزمایشی به صورت T- test در 6 تیمار و به مدت یک سال (1393-1392) در دو مکان (مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد و ایستگاه تحقیقات کشاورزی فدک دزفول) اجرا گردید. تیمارها شامل 1- کاربرد پنج تن در هکتار کود سپراتور + کود شیمیایی 2- کاربرد هشت تن در هکتار کود ورمی کمپوست 3- کاربرد سه تن در هکتار کود ورمی کمپوست + کود شیمیایی 4- کاربرد هفت تن در هکتار کود ورمی کمپوست + کود شیمیایی 5 - کاربرد سه و نیم تن در هکتار کود ورمی کمپوست + سه و نیم تن در هکتار کود سپراتور + کود شیمیایی 6- شاهد (کود شیمیایی) بود. با توجه به نتایج پروژه در مکان اول (مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد) می‌توان دریافت که عملکرد هیچ کدام از تیمارها با شاهد اختلاف معنی‌دار نداشت هر چند که تیمارهای 3 و 5 (به ترتیب 71/4 و 78/4 تن در هکتار عملکرد دانه) بیشترین عملکرد را به خود اختصاص دادند. در این آزمایش می‌توان تیمار شاهد را به عنوان بهترین تیمار به کشاورزان توصیه کرد. نتایج مکان دوم (ایستگاه تحقیقات کشاورزی فدک) نشان می‌دهد که تیمار 3 از نظر عملکرد در سطح 1 درصد با شاهد اختلاف معنی‌دار داشته و می‌توان آن را به عنوان تیمار برتر (8/19 درصد افزایش عملکرد نسبت به شاهد) انتخاب و به کشاورزان توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها