اثر محلول‌پاشی کود نانو کلات آهن بر عملکرد و صفات رشدی ارقام نخود دیم.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تغذیه برگی آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود دیم آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با دو عامل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 92-91 در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان اجرا گردید. عامل اول رقم(آزاد، هاشم و لاین ILC482) و عامل دوم محلول‌پاشی کود نانو کلات آهن(عدم محلول‌پاشی، 1، 2 و 3 در هزار در هکتار) بود. نتایج نشان داد که اثر متقابل رقم در کود آهن بر صفات ارتفاع بوته، طول غلاف، تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه معنی‌دار شد و بر صفات درصد پوکی غلاف، وزن صد دانه و عملکرد بیولوژیک نخود تأثیر معنی‌داری نداشت. بالاترین تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف در بوته و عملکرد بیولوژیک از اثر متقابل لاین ILC482 در سطح 3 در هزار محلول‌پاشی نانو کودکلات آهن حاصل شد. بیشترین عملکرد دانه(به میزان 1296 و 1238 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب از اثر متقابل لاین ILC482 در سطح 3 و 2 در هزار محلول‌پاشی نانو کودکلات آهن حاصل شد، بنابراین به‌طورکلی با توجه به کاهش هزینه‌های تولید و ملاحظات زیست‌محیطی لاین ILC482 به همراه سطح 2 در هزار محلول‌پاشی نانوکودکلات آهن جهت کسب عملکرد دانه مناسب برای شرایط دیم منطقه آزمایش و مناطق اقلیمی مشابه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها