اثر کاربرد نوع خاکپوش بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن و آب فتوسنتزی در بادام(Prunus amygdalus cv. “Nonpareil”) در شرایط دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

2 - استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

چکیده

در این آزمایش، اثر کاربرد انواع خاکپوش بر رشد و عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن و آب فتوسنتزی بادام در شرایط دیم مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش با 5 تیمار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به مدت 2 سال با سه تکرار و در هر کرت 4 اصله درخت بادام در منطقه دزکرد شهرستان اقلید انجام پذیرفت. تیمارهای آزمایش شامل ـ شاهد (بدون مصرف خاکپوش) -خاکپوش پامیس(به ضخامت 2 سانتیمتر) -خاکپوش سرشاخه خرد شده بادام-خاکپوش تفاله شیرین بیان و -خاکپوش کاه در سایه انداز درخت بود. این آزمایش روی60 اصله درخت یکنواخت پانزده ساله بادام انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد انواع خاکپوش موجب بهبود رشد و کارایی مصرف نیتروژن و آب فتوسنتزی در درختان بادام در شرایط دیم شد. بیشترین میزان عملکرد مربوط به کاربرد خاکپوش کاه بود. کاربرد خاکپوش موجب افزایش هدایت روزنه ای و میزان تعرق و کارایی مصرف آب فتوسنتزی در آزمایش شد. کاربرد خاکپوش آلی موجب افزایش معنی دار کارایی مصرف آب فتوسنتزی در بادام شد. همچنین کاربرد خاکپوش موجب در این آزمایش بالاترین ارزش اقتصادی خالص به ترتیب متعلق به تیمار های کاربرد مالچ های کاه، سرشاخه های خرد شده، ضایعات ریشه شیرین بیان و در نهایت کاربرد مالچ پامیس در سطح سایه انداز درخت بادام بود.

کلیدواژه‌ها