تاثیر تلفیق کود آلی و معدنی بر مؤلفه‌های تولیدی و شاخص برداشت لوبیا چشم بلبلی Vigna unguiculata L.))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر استفاده از ورمی کمپوست و فسفات آمونیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی، در سال زراعی 1394-1393 در مزرعه شهید سالمی واقع در شهرستان اهواز به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل سه سطح ورمی کمپوست (0، 4 و 8 تن در هکتار) و فسفات آمونیوم (0، 75 و 150 کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد اثرات ساده و متقابل تیمارهای آزمایشی برای تمامی صفات مورد بررسی معنی دار (001/0<P) گردید. استفاده از ورمی کمپوست باعث افزایش عملکرد لوبیا چشم بلبلی گردید و در تیمار 8 تن در هکتار ورمی کمپوست عملکرد دانه به میزان 291 گرم در متر مربع رسید در حالی که میزان عملکرد دانه در تیمار 150 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم برابر 247 گرم در متر مربع بود. استفاده از تیمارهای تغذیه تلفیقی شامل کود ورمی کمپوست و کود شیمیایی فسفات آمونیم، عملکرد دانه، تعداد غلاف و تعداد دانه در غلاف لوبیا، بطور معنی داری افزیش یافت. حداکثر عملکرد دانه (3/343 گرم در متر مربع) در تیمار تغذیه تلفیقی شامل 8 تن ورمی کمپوست در هکتار همراه با مصرف 150 کیلوگرم فسفات آمونیوم حاصل شد و کمترین میزان عملکرد دانه در تیمار شاهد به میزان 2/197 گرم در متر مربع حاصل گردید. بیشترین تعداد غلاف در بوته در تیمار 150 کیلوگرم فسفات آمونیم (13عدد) بدست آمد در حالی که در تیمار شاهد (فاقد کود) متوسط تعداد غلاف در بوته هفت عدد بود.

کلیدواژه‌ها