اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه ( Brassica napus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزا (Brassica napus L.) پژوهشی با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 91-1390 در منطقه سیاخ دارنگون فارس اجرا استفاده شد. تیمار ها شامل چهار تاریخ کاشت 15 شهریور، 1 مهر، 15 مهر و 1 آبان و سه رقم کلزا شامل طلایه ، اکاپی و لیکورد بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که تیمار رقم در صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه و تاریخهای مختلف کاشت بر تعداد غلاف در بوته ، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح آماری 5% تاثیر معنی داری داشتند. میزان عملکرد دانه با میانگین 2006 کیلو گرم در هکتار به رقم طلایه تعلق داشت.در بین تاریخهای کاشت بررسی شده تاریخ کاشت 1 مهر با میانگین1760 کیلوگرم در هکتار برای کلیه ارقام عملکرد مطلوبی داشت. همچنین ملاحظه گردید که تاخیر در کاشت موجب کاهش تعداد غلاف در بوته ، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت گردید. با توجه به نتایج بدست آمده، تاریخ کاشت 1 مهر و رقم طلایه مناسب ترین تاریخ کاشت و رقم در شرایط آب و هوایی منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه می باشند.

کلیدواژه‌ها