تاثیر تاریخ کشت و محلول پاشی کود بیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی در منطقه بسطام شاهرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کشاورزی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کشت و زمان محلول‌پاشی کود بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata. L) آزمایشی مزرعه‌ای به صورت اسپلیت-پلات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه بسطام شاهرود در سال زراعی 90-91 نجام گرفت. تیمارها شامل سه تاریخ کشت (16 و 26 اردیبهشت، 5 خرداد) به عنوان فاکتور اصلی و سه زمان محلول‌پاشی کود Multi _ Micronutrient EDTA chelate (60، 70 و 80 روز پس از کشت) و دو رقم لوبیا چشم بلبلی (بسطامی و قدیم) به عنوان فاکتورهای فرعی بودند. نتایج نشان داد که تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه تحت تاثیر تیمارهای تاریخ کشت، رقم و محلول پاشی در سطح یک درصد قرار گرفتند به طوری که تاریخ کشت 16 اردیبهشت بیشترین اثر را بر تعداد غلاف در بوته داشت و این مقدار نسبت به تاریخ کشت 5 خرداد حدود 48 درصد و تاریخ کشت 26 اردیبهشت 28 درصد افزایش داشت. در بین ارقام، رقم بسطامی نسبت به قدیم، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه بالاتری داشت. در بین زمان های محلول پاشی، 80 روز پس از کشت بیشترین اثر را بر عملکرد دانه به میزان 17/3 تن در هکتار گذاشت و تاخیر بیشتر در این امر تاثیر بیشتری بر تعداد غلاف در بوته داشت، به نحوی که 80 روز پس از کشت محلول پاشی با کود به ترتیب حدود 24 و 20 درصد تعداد غلاف در بوته را نسبت به تاریخ‌های محلول پاشی اول (60 روز) و دوم (70 روز) بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها