بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های بروز تنش اکسیداتیو در علف‌های هرز تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) ، پیچک صحرائی صحرائی(convolvulus arvensis L.) و تلخه (Acroptilon repens L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، مراغه، دانشگاه مراغه، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، مراغه ، دانشگاه مراغه، ایران

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه ریاضی، مراغه، دانشگاه مراغه، ایران

چکیده

صرف‌نظر از خسارت‌های قابل توجه علف‌های هرز بر عملکرد گیاهان زراعی، تاکنون اثرات شوری بر الگوی رفتاری فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آنها مورد مطالعه قرار نگرفته‌است. بدین منظور علف‌های هرز تاج خروس، پیچک صحرائی و تلخه انتخاب و تاثیر سه سطح شوری شاهد (0)، 50 و 100 میلی مولار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطوح مختلف شوری تنها بر وزن خشک پیچک صحرائی تاثیر معنی‌داری نداشت. به‌علاوه فعالیت آنزیم سوپراکسید‌دیسموتاز در اثر شوری در علف‌های هرز تاج خروس و تلخه کاهش یافت، ولی فعالیت این آنزیم در علف‌هرز پیچک از شوری متاثر نگردید. همچنین، نتایج سنجش فعالیت‌ آنزیم‌های حذف کننده پراکسید هیدروژن نشان داد این آنزیم‌ها تنها در پیچک صحرائی از شوری تاثیر نگرفت. درحالیکه در تلخه فعالیت این آنزیم‌ها بطور معنی‌داری کاهش داشت. در تاج خروس نیز تنها فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در اثر شوری کاهش نشان داد. در علف‌های هرز مورد مطالعه شوری بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون S-ترانسفراز تاثیری نداشت. از طرفی، میزان پراکسید هیدروژن در هر سه علف‌هرز مورد مطالعه در اثر شوری 100 میلی‌مولار بطور معنی‌داری افزایش یافت. اما میزان پراکسیداسیون لیپیدی در اثر شوری تنها در علف‌های هرز تلخه و تاج خروس مشاهده شد. براساس نتایج حاصل بعلت عدم تغییر معنی‌دار آنزیم‌های آنتی اکسیدان در علف‌هرز پیچک صحرائی، این گیاه در مقایسه با تاج خروس و تلخه به سطوح مورد بررسی شوری متحمل‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها