بررسی اثر تراکم کاشت بر ویژگی های مورفولوژیک، عملکرد و درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد و درصد پروتئین ارقام سورگوم دانه‌ای در سال 1390 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل چهار رقم سورگوم (سپیده، محلی سراوان، پیام و کیمیا) و سه تراکم گیاهی 100، 180 و 260 هزار بوته در هکتار بودند. نتایج نشان داد بیشترین ارتفاع بوته، تعداد گره و تعداد انشعابات اصلی پانیکول در رقم محلی سراوان و بالاترین قطر ساقه، طول و قطر پایک‌گل‌آذین و مساحت برگ پرچم در رقم کیمیا و بیشترین تعداد پنجه و متوسط طول میانگره در رقم پیام و بلندترین طول پانیکول در رقم سپیده مشاهده شد. همچنین بیشترین عملکرد دانه در رقم محلی سراوان و بیشترین میزان پروتئین دانه به طور مشترک در ارقام پیام و کیمیا مشاهده شد. افزایش تراکم، باعث کاهش قطر ساقه، طول پانیکول، تعداد انشعابات اصلی پانیکول، طول پایک‌گل‌آذین و قطر پایک‌گل‌آذین گردید. با افزایش تراکم، عملکرد دانه افزایش یافت ولی تراکم میزان پروتئین دانه را تحت تأثیر قرار نداد. اثرمتقابل رقم و تراکم بر تعداد پنجه، طول پانیکول و مساحت برگ پرچم معنی دار بود. بر اساس نتایج این آزمایش حداکثر عملکرد دانه در رقم محلی سراوان و تراکم 260 هزار بوته در هکتار بدست آمد.

کلیدواژه‌ها