اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی و عملکرد دانه ارقام پاییزه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات مرفولوژیک، مراحل فنولوژیک و عملکرد دانه ارقام پاییزه گلرنگ، آزمایشی در سال زراعی 86-1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند انجام گرفت. آزمایش به صورت طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تاریخ کاشت 25 مهر، 10 آبان، 25 آبان و 10 آذر به عنوان کرت اصلی و سه رقم محلی اصفهان، زرقان و LRV به عنوان کرت فرعی در سه تکرار اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر صفاتی مرفولوژیک ارتفاع بوته، ارتفاع اولین شاخه رویشی از سطح زمین و تعداد شاخه فرعی معنی‌دار بود و تاخیر در کاشت باعث کاهش این صفات گردید. همچنین تاریخ کاشت بر تمامی مراحل فنولوژیک شامل سبز شدن، ساقه‌دهی، غنچه‌دهی، گل‌دهی و رسیدگی معنی‌دار بود و تاخیر در کاشت، تمامی مراحل فوق را تسریع نمود. بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت 25 مهر به میزان 1209 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمد و به تعویق انداختن کاشت تا تاریخ 10 آذر باعث شد عملکرد دانه به میزان 5/56 درصد کاهش یابد. اثر رقم بر ارتفاع بوته، ارتفاع اولین شاخه رویشی از سطح زمین، تعداد شاخه فرعی و عملکرد دانه معنی‌دار بود. از مراحل فنولوژی مورد مطالعه فقط زمان کاشت تا سبز‌ شدن تحت تاثیر رقم قرار گرفت و سایر مراحل تفاوت معنی‌داری نداشتند. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش حداکثر عملکرد دانه از رقم LRV در تاریخ کاشت 25 مهر بدست آمد.

کلیدواژه‌ها