تأثیر کود زیستی نیتراژین و نانو کود روی بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت(Zea Mayes L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن،گروه زراعت و اصلاح نباتات ،رودهن ،ایران

2 دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن ،گروه زراعت و اصلاح نباتات،رودهن ،ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کود زیستی نیتراژین و نانو کود روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان دماوند در سال 1392 انجام گرفت. عامل اول کود زیستی نیتراژین در ترکیب با کود شیمیایی ازته و فسفره در چهار سطح شامل شاهد یا بدون استفاده از کود شیمیایی و کود زیستی ، کاربرد فقط کود زیستی نیتراژین، کاربرد100% کود شیمیایی توصیه شده و کاربرد75% کود شیمیایی همراه با کود زیستی نیتراژین و عامل دوم محلول پاشی کود روی در سه سطح شامل شاهد یا بدون مصرف کود، کاربرد کلات رویو کاربرد نانوکود روی بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تأثیر کود نیتراژین در ترکیب با کود شیمیایی بر تمام صفات معنی دار شد. در بین سطوح تیمار کود نیتراژین و کود شیمیایی ،کاربرد 75% کود شیمیایی و نیتراژین در صفاتی مانند تعداد دانه در ردیف، عملکرد و عملکرد بیولوژیکی بیشترین تأثیر را داشت ولی 100% کود شیمیایی بر تعداد ردیف و وزن هزار دانه بیشترین تأثیر را دارا بود. تأثیر کود روی برای صفات تعداد دانه در ردیف، عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه معنی دار شد ولی بر تعداد ردیف در بلال معنی داری نبود. کاربرد کود های زیستی در ترکیب با کود های شیمیایی در بهبود عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و در جهت پایداری تولید و حفظ محیط زیست تأثیر مثبتی داشته و کودهای زیستی جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی باشند.

کلیدواژه‌ها