تأثیر کود های سبز و بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد بذر و اسانس گیاه بادرشبو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زراعت و اگرو اکولوژی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد،مهاباد ،ایران

2 کارشناسی ارشد اگرو اکولوژی ،واحد مهاباد،دانشگاه آزاداسلامی ،مهاباد ،ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کود های سبز و بیولوژیک بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرشبو، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی ساعتلو در شهرستان ارومیه در سال زراعی 1390 به اجرا در آمد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در 4 تکرار انجام شد. فاکتور اول (a) شامل: 4 نوع کود سبز (چاودار، شبدر، یونجه و خلر) و فاکتور دوم (b) شامل: 5 نوع تیمار کودی (شاهد، 40 تن کود دامی در هکتار، نیتروکسین+ 3/1 کود دامی، نیتروکسین+ 2/1 کود دامی و نیتروکسین+ 40 تن کود دامی در هکتار) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر متقابل تیمارهای کود سبز و کود دامی+ نیتروکسین بر روی صفات وزن خشک برگ، عملکرد دانه و بیولوژیک و شاخص برداشت دانه در سطح احتمال 1 درصد و بر صفت وزن هزاردانه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه در اثر متقابل کود سبز چاودار و اعمال تیمار نیتروکسین+40 تن کود دامی (2984 کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد دانه در اثرات متقابل کود سبز چاودار با سطح شاهد کود دامی+ نیتروکسین (75/1227 کیلوگرم در هکتار) به دست آمد. همچنین بیشترین عملکرد بیولوژیک (17520 کیلوگرم در هکتار) مربوط به اثرات متقابل کود سبز یونجه با کود نیتروکسین+40 تن کود دامی و کمترین آن نیز مربوط به کود سبز چاودار با سطح شاهد کود دامی+نیتروکسین (12580 کیلوگرم در هکتار) بود.

کلیدواژه‌ها