تأثیر همزیستی قارچ‌هایTrichoderma virens و Piriformospora indica به همراه با باکتری Enterobacter sp. بر رشد رویشی و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه فلفل (Capsicum annuum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 معاون پژوهشی / پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود

چکیده

به منظور بررسی اثر قارچ‌هایTrichoderma virens و Piriformospora indicaهمراه با باکتری حل‌کننده فسفات Enterobacter sp. بر رشد رویشی و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) آزمایشی در پاییز 1393، تحت شرایط گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور‌های مورد بررسی دو سطح شاهد و تلقیح با باکتری حل‌کننده فسفات sp. Enterobacter و چهار سطح تلقیح قارچی شامل عدم تلقیح، تلقیح با قارچTv) Trichorerma virens )، تلقیح با قارچ Piriformospora indica (Pi) و تلقیح همزمان دو قارچ بود. گلدان‌ها پس از کشت به مدت چهار هفته در شرایط گلخانه نگهداری و سپس صفات مورفولوژیک و وزن تر و خشک اندام‌های رویشی و همچنین غلظت کلروفیل a، b، a+b، a/b و کاروتنوئید اندازه‌گیری گردید. نتایج حاکی از آن بود که صفات وزن تر اندام‌های رویشی در سطح بدون باکتری همراه با تلقیح قارچ Pi و تلقیح همزمان Tv+Pi، نسبت به شاهد (تیمار عدم تلقیح) به صورت معنی‌داری افزایش نشان داد. همچنین در شرایط حضور باکتری، تلقیح قارچ Tv+Pi، وزن خشک ریشه و کل بوته را نسبت به شرایط عدم تلقیح به ترتیب حدود 58 و 40 درصد افزایش داد. صفت سطح برگ نیز در تمام سطوح تیمار قارچی، در شرایط کاربرد باکتری حل کننده فسفات نسبت به شاهد (تیمار بدون باکتری و عدم تلقیح قارچ) بیشتر شد. بیشترین میزان کاروتنوئید، در تیمار قارچPi در شرایط حضور باکتری مشاهده شد. در مجموع، نتایج بیانگر تأثیر مثبت قارچ‌های افزاینده رشد و باکتری حل کننده فسفر بر مؤلفه های رشدی گیاه فلفل بود.

کلیدواژه‌ها