اثر متیل‌جاسمونات و فسفر بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، فلاوونوئیدها و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در برگ و میوه‌ی فلفل قرمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 دانشگاه باهنر کرمان

3 عضو هیات علمی

چکیده

جاسمونات‌ها از تنظیم کنندگان رشد گیاهی می‌باشند که بر بسیاری از فرآیندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه تأثیر می‌گذارند. فسفر یک ماده غذایی ضروری برای رشد و نمو گیاه است . این عنصر نقش بنیادی در متابولیسم و تولید انرژی در گیاهان دارد. در این مطالعه اثر متیل جاسمونات (1، 50 و100 میکرومولار) و فسفر (0، 2 و4 میلی مولار) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی همراه با سه تکرار بر وزن خشک، محتوای کلروفیل، محتوای فلاوونوئیدها و فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز در برگ و میوه‌ی گیاه فلفل قرمز در مرحله‌ی زایشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تیمار توام متیل جاسمونات و فسفر در هر دو غلظت(فسفر2 به همراه متیل جاسمونات 50 و100 میکرومولار و فسفر4 به همراه متیل جاسمونات 50 و100 میکرومولار ) سبب افزایش معنی‌دار وزن خشک گیاهان تحت تیمار در مقایسه با شاهد گردید. همچنین کاربرد توام فسفر( 2 و 4 میلی مولار) به همراه متیل جاسمونات 50 میکرومولار سبب افزایش معنی‌دار کلروفیلa ، b و کلروفیل کل در گیاهان تحت تیمار در مقایسه با شاهد گردید. تیمار متیل جاسمونات 50 میکرومولار به همراه فسفر 2 و 4 میلی مولار سبب افزایش محتوای فلاوونوئیدها در برگ شد در حالی که در میوه، تیمار متیل جاسمونات 100 میکرومولار به همراه فسفر 4 میلی مولار موثر بود. نتایج حاصل از بررسی آنزیم فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز نیز نشان داد که تیمار توام متیل جاسمونات 100 میکرومولار و فسفر 4 میلی مولار سبب افزایش فعالیت این آنزیم میوه‌ی گیاه فلفل گردید.

کلیدواژه‌ها