بررسی رشد رویشی ، خصوصیات میوه و عملکرد هشت رقم کنسروی زیتون در شرایط نیمه گرمسیر استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تخقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده

زیتون(Olea europea L) یکی از درختان میوه نیمه گرمسیری است که سازگاری مناسبی با شرایط مختلف آب وهوایی دارد. در سال های اخیر کشت زیتون در استان فارس افزایش یافته است. نیاز های محیطی ارقام کنسروی و روغنی زیتون متفاوت می باشد بنابر این لازم است ارقام مناسب کنسروی زیتون جهت کشت در مناطق نیمه گرمسیر استان فارس تعیین گردد. این پژوهش در ایستگاه تحقیقات زیتون کازرون روی هشت رقم کنسروی زیتون شامل ارقام ابوسطل، لوکوس، ماری طارم، خدیری، ماری گرگان، مانزانیلا، کنسروالیا و توفاهی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. در طی آزمایش صفات رویشی مانند متوسط رشد طولی درخت، افزایش قطر تنه ، عرض سایه انداز، افزایش طول سرشاخه ها و همچنین ویژگی های میوه مانند وزن ، طول و عرض میوه، وزن هسته ،نسبت گوشت به هسته و عملکرد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که از لحاظ رشد رویشی ارقام خدیری و مانزانیلا بیشترین رشد رویشی را دارا بودند در حالی که از لحاظ ویژگی های میوه رقم کنسروالیا با وزن میوه حدود 4 گرم بهترین رقم بود. از لحاظ عملکرد ارقام مانزانیلا، ابوسطل و کنسروالیا با حدود 8 کیلو گرم میوه در هر درخت بیشترین عملکرد را دارا بودند. بنابراین رقم کنسروالیا با داشتن اندازه تاج مناسب ، وزن و شکل میوه مطلوب و نیز مقدار نسبتا مطلوب روغن در وزن تر میوه، یک رقم مناسب دو منظوره (کنسروی و روغنی ) می باشد. این رقم مناسب کشت در مناطق نیمه گرمسیر استان فارس مانند کازرون می باشد .

کلیدواژه‌ها