تاثیرکلبورن وکلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی میوه ارقام سیب فوجی، رد و گلدن دلیشز بر پایهMM106

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاداسلامی ،ابهر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ،ابهر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ،ماکو

4 دانشجوی پیشین کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ،شیروان

5 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کلبورن و کلریدکلسیم بر برخی صفات کمی و کیفی ارقام سیب رددلیشز و گلدن دلیشز و فوجی بر پایه MM106 با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بررسی گردید.‌درصد ریزش اولیه و ثانویه، وزن میوه، ویتامین‌سی، اسیدیته‌، مواد جامد محلول و پی اچ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این آزمایش‌حاکی از آن است که بیشترین اثر تیمار کودی بر ریزش اولیه و ریزش ثانویه مربوط به رقم رددلیشز به ترتیب با 33/43 و 54/18 درصد و کمترین میزان مربوط به رقم فوجی به ترتیب با18/39 و 76/14 درصد می باشد.‌ همچنین، افزایش میزان ویتامین ث در ارقام فوجی و گلدن دلیشز، به واسطه محلول پاشی با کلرید کلسیم در مقایسه با شاهد مشاهده شد. دو رقم فوجی و رد دلیشز تفاوت معنی داری را با شاهد در میزان پی اچ و اسیدیته نشان ندادند. محلول پاشی کلرید کلسیم بیشترین تاثیر را بر میزان مواد جامد محلول در رقم فوجی به دنبال داشت.ارقام مختلف نیز در این آزمایش علاوه براین که ازلحاظ ژنتیکی برای بسیاری ازصفات نیز متفاوت بودند. واکنش آنهابه تیمار های کودی آزمایش نیز متفاوت بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که محلول پاشی کلبورن وکلرید کلسیم بیشترین تاثیر را در رقم فوجی وکمترین اثر را در رقم رددلیشیز از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها