واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه به نوع کود پتاسیم و مقادیر مختلف کود روی در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، سبزوار، ایران

2 دانشجوی سابق کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

چکیده

به منظور بررسی واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه به نوع کود پتاسیم مصرفی و مقادیر مختلف کود روی در شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه آستان قدس رضوی بردسکن در سال زراعی 1390اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی نوع منبع کود پتاسه (نیترات پتاسیم، سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم(به میزان 100 کیلوگرم در هکتار P2O5) و مقادیر مختلف کود روی از منبع سولفات روی (0، 20، 40 و 60 کیلوگرم در هکتار) بود. آزمایش در شوری dS m-12/8 خاک و dS m-1 9 آب انجام شد. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته، تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه، عملکرد وش، کیل و درصد زودرسی تحت تأثیر نوع کود پتاسیم مصرفی و مقادیر مختلف کود روی قرار گرفت. از نظر شاخص‌های مورد بررسی مصرف پتاسیم از منبع نیترات پتاسیم نسبت به سایر منابع در شرایط شور مناسب‌تر بود. اگرچه اختلاف آماری معنی‌داری بین مصرف 40 و 60 کیلوگرم در هکتار وجود نداشت؛ ولی افزایش مصرف کود روی به 60 کیلوگرم سبب افزایش ارتفاع بوته (46/23%)، تعداد غوزه در بوته (01/17%)، وزن غوزه (58/15%)، عملکرد وش (38/23%)، کیل (66/4%) و درصد زودرسی (86/4%) در مقایسه با عدم مصرف روی شد. در مجموع نتایج نشان داد که در شرایط شور استفاده از کود روی سبب کاهش اثرات شوری گردید و استفاده از 40 کیلوگرم در هکتار روی از منبع سولفات روی و پتاسیم از منبع نیترات پتاسیم سبب تولید حداکثر عملکرد وش پنبه شد.

کلیدواژه‌ها