واکنش بزرک (Linum usitatissimumL.) به کودهای زیستی، شیمیایی نیتروژنی و فسفری در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه شهرکرد

2 استاد/ دانشگاه شهرکرد

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی و کود‌های زیستی و شیمیایی نیتروژنی و فسفری بر برخی خصوصیات کمی و کیفی بزرک، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در سال زراعی 92-1391 انجام گرفت.تیمار‌ اصلی در این آزمایش شامل چهار سطح تیمار تنش خشکی: بدون تنش (با پتانسیل 03/0 مگا پاسکال )، تنش ملایم (با پتانسیل 35/0 مگا پاسکال )، تنش متوسط (با پتانسیل 65/0 مگاپاسکال ) و تنش شدید (با پتانسیل95/0 مگاپاسکال) و تیمار فرعی شامل پنج تیمار کودی:بدون مصرف کود، کود شیمیایی نیتروژنی+ فسفری، کود زیستی نیتروژندار ازتوبارور1، کود زیستی فسفاته بارور2 و مصرف توأم کود زیستی ازتوبارور1 + بارور2 بودند. تمامی صفات تحت تیمار تنش خشکی و تیمار کودی معنیدار شدند. اثر متقابل تیمارهای تنش خشکی و تیمار کودی بر صفت شاخص برداشت و درصد روغن معنیدار گردید، درحالیکه بر صفات تعداد دامه در کپسول، عملکرد دانه و وزن هزار دانه معنیدار نشد. بیشترین تعداد کپسول در بوته، عملکرد دانه و وزن هزار دانه در تیمار بدون تنش بدست آمد. در بین تیمارهای کودی، به ترتیب بیشترین تأثیر مربوط به تیمار کود شیمیائی (نیتروژن+فسفر) و کود زیستی ازتوبارور ١+ بارور ٢ بود. براساس نتایج بدست آمده در این آزمایش مبنی بر تأثیر مثبت کودهای زیستی ازتوبارور ١ و بارور ٢ بر صفات اندازه گیری شده و به دلیل عوارض زیست محیطی حاصل از کودهای شیمیائی، به کار بردن کودهای زیستی در مقایسه با کود‌های شیمیایی برتری دارد.

کلیدواژه‌ها