تاثیر آبیاری تکمیلی و محلول پاشی آهن بر ژنوتیپهای نخود در کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات ، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر آبیاری تکمیلی و محلول‌پاشی آهن در چهار ژنوتیپ نخود زراعی دیم، شامل دو تیپ کابلی و دو تیپ دسی،آزمایشی از طریق بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک در شرایط مزرعه‌ای انجام شد. کشت درسال زراعی92-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با استفاده از آزمایش کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد.تاثیر آبیاری تکمیلی در مرحله‌ی گلدهی بر عملکرد دانه وبعضی صفات دیگر مثبت و معنی دار بود،بطوریکه منجر به افزایش48و45 درصد،به ترتیب در تعداد نیام در بوته وتعداد دانه در بوته و30 درصد درعملکرد دانه در مقایسه با عدم انجام آبیاری گردید.ژنوتیپ محلی و کابلی بیونیج در مقایسه با سایر ژنوتیپها با افزایش 60درصدی عملکرد دانه،بهترین پاسخ را به انجام آبیاری تکمیلی نشان داد.محلول پاشی آهن نیز منجر به افزایش اندک ولی معنی دار عملکرد دانه شد.در مجموع محلول پاشی آهن همراه با آبیاری تکمیلی،تاثیر بیشتری بر عملکرد دانه در همه ژنوتیپها نشان داد.

کلیدواژه‌ها