تأثیر تغذیه تلفیقی کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، نراق، ایران

2 گروه زراعت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران.

3 گروه زراعت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر و همچنین کود دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) رقم محلی اصفهان، آزمایشی در سال 1392 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در کاشان انجام شد. تیمارها شامل ترکیب کودهای شیمیایی در چهار سطح صفر (شاهد)، 50 + 25، 100 + 50، 150 + 75 کیلوگرم در هکتار به ترتیب فسفر و نیتروژن و مصرف کود دامی در سه سطح شامل صفر (شاهد)، 20 و 40 تن در هکتار کود دامی بود. صفاتی مانند ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد طبق در هر بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت طبق، درصد پروتئین، مقدار فسفر جذب شده، کارایی زراعی نیتروژن و کارایی مصرف نیتروژن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که برهمکنش تیمار ترکیب کودهای شیمیایی و کود دامی بر صفاتی نظیر وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد پروتئین، مقدار فسفر جذب شده، کارایی زراعی نیتروژن و کارایی مصرف نیتروژن معنی دار بود. به نحوی که تیمار مصرف 75 و150 کیلوگرم در هکتار به ترتیب فسفر و نیتروژن خالص همراه با 20 تن در هکتار کود دامی و تیمار عدم مصرف کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر + عدم مصرف کود دامی به ترتیب بالاترین (1031 کیلوگرم در هکتار) و کمترین (268) کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها